Sea Ice, 3rd Edition published

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sea Ice, 3rd Edition published

David Thomas

I am pleased to tell you that Sea Ice, 3rd Edition is publishing.

 

Publication dates are as follows; UK/Europe: 7th February, USA: 27thFebruary.

 

Details of the book are as follows – ISBN: 9781118778388, Price: £150/$215

 

http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118778383.html

 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118778383.html

 

 

**********************************************

David N. Thomas

• Head of School & Chair of Marine Biology at School of Ocean Sciences, Bangor University

• Director of Sêr Cymru National Research Network for Low Carbon, Energy and Environment

Office Tel: +44 (0)1248 382878: Mobile: +44 (0)7780225220 

 

• Pennaeth Ysgol ac Athro Bioleg Môr, Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor

• Cyfarwyddwr Sêr Cymru, Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol i Ynni Carbon Isel a’r Amgylchedd

Ffôn Swyddfa: +44 (0)1248 382878: Ffôn Symudol: +44 (0)7780225220

 

 

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.


_______________________________________________
You're subscribed to the CRYOLIST mailing list
To send a message to the list, email [hidden email]
For posting guidelines, see http://cryolist.org/posting.html